۱۴۰۰ سه شنبه ۵ بهمن
home
تاريخچه در جهان
كريدورهاي علم و فناوري با توجه به وسعت و تنوع فعاليت هايشان با نامها و اصطلاحات مترادف بسياري خوانده مي شوند، از جمله اصطلاحات پارك علمي[1] (مانند پارك علمي ژانگانكون[2] يا پارك علمي سنگاپور[3])، سوپر كريدور[4] (مانند سوپر كريدور چند رسانه اي مالزي[5] يا كريدور صنايع با فناوري برتر فلوريدا[6])، پارك فناوري[7] (مانند پارك فناوري نرم افزاري بنگلور[8] هند)، پارك صنعتي علم محور[9] (مانند پارك صنعتي علم محور هسينچوي تايوان[10])، آنتي پوليس[11] (مانند سوفيا آنتي پوليس[12] فرانسه)، مناطق تكنولوژي برتر[13](مانند جاده 128[14] در امريكا)، شبكه هاي فناوري پيشرفته، قطب فناوري مراكز تكنولوژي برتر[15]، پارك تكنولوژي و تحقيقاتي، شهر فناوري يا تكنوپوليس[16]، تكنوويل[17] و قطب فناوري يا تكنوپل[18] برخي از آنها است.
اين اصطلاحات مفاهيم بسيار وسيعتري را در بر مي گيرند كه نه تنها با ساختمانهاي فيزيكي فعاليت هاي High-Tech ارتباط دارند، بلكه با بسياري از روابط ايجاد شده در اين محيط ها با دانشگاه ها، تحقيقات و صنعت نيز مرتبط هستند. فراي تمامي اين نام ها آنچه مفهوم اصلي اين مجموعه هاست، علاوه بر هدايت علوم، توسعه، انتقال و يا تجاري سازي فناوري است.
نوع عملكرد اين مراكز با توجه به تفاوتهاي نامهاي آنها با يكديگر متفاوتند. بعضي از اين مراكز تكيه بر چگونگي شكلگيري و ايجاد فناوريهاي جديد دارند. بعضي ديگر بكارگيري و اشاعه گسترده اين گونه فناوريها را محوري تلقي ميكنند. بعضي از آنها در سطح منطقهاي و برخي ديگري در سطح ملي و حتي جهاني فعاليت ميكنند. برخي از مقياس بالا در بودجه و وسعت جغرافيايي برخوردارند و برخي مراكز نسبتاً كوچك و روي فعاليتهاي مشخص متمركز شدهاند. جذب واحد R&D شركتهاي توليدي بزرگ براي بعضي شهركها كليدي است، در حاليكه برخي ديگر به ارائه و بردن خدمات فناوري به محل فعاليت واحدهاي كوچك و متوسط مشغولند. بعضي به ايجاد فناوري تمايل دارند و برخي روي توليد تمركز كردهاند. وجه بارز آنها نيز ساختار شبكه اي و خوشه اي شان مي باشد. از اين رو در ادامه ابتدا ويژگي هاي ساختار خوشه اي بيان شده و در نهايت به تعريفي از كريدور علم و فناوري مي رسيم.
 
با توجه به اين مدل مي توان بيان نمود كه وجود ذخيره اي از نيروي كار ماهر و متخصص، حضور توليدكنندگان كالاهاي واسطه اي، وجود بنگاههاي پشتيبان خدمات دهنده، تسهيل در گردش اطلاعات و سرريزهاي تكنولوژيكي و نيز تسهيل در شكل گيري خدمات عمومي و كسب و كار از قبيل خدمات اعتباري، بيمه اي، بازاريابي، حقوقي، آموزشي، مشاوره اي و غيره در يك تجميع مكاني به نام كريدور منجر به كاهش هزينه ها و تخصص گرايي شده، كه تشكيل و حمايت كريدور را در اقتصاد منطقه ايجاب نموده و فرايند شكل گيري آن را منطقي مي نمايد. 
سيلكون والي را پدر كريدور هاي علم وفناوري نام نهاده اند. اين كريدور علم و فناوري عظيم ترين و با سابقه ترين كريدور علم و فناوري دنيا است. سيليكون والي مهمترين منطقه پوياي اقتصاد جهان است. جايي كه ابداعات و كارآفريني بصورتي كاملا طبيعي ظهور كرد. سيليكون والي در قسمت هايي از سانفرانسيسكو، كاليفرنيا و پنسولا واقع شده است. قسمت كاليفرنيايي سيليكون والي بزرگترين مركز جذب سرمايه مخاطره پذير جهان مي باشد. تحولات اقتصاد اين منطفه از پالوآلتو در شمال غربي دره در دانشگاه استنفورد و پارك تحقيقاتي دانشگاه استنفورد شروع شد (Lee at al, 2000).
در حال حاضر نزديك به 500 شركت با فناوري برتر بزرگ با استانداردهاي جهاني در اين منطقه حضور دارند.[19] اين منطقه سه دانشگاه بسيار بزرگ با انبوهي از مراكز علمي و تحقيقاتي و پارك هاي علمي و تحقيقاتي و انبوه سرمايه گذارهاي مخاطره پذير را داراست به طوريكه اين منطقه الگوي اصلي بسياري از كريدور هاي علمي و فناوري دنيا قرارگرفته است. اين منطقه به عنوان بزرگترين جذب كننده سرمايه گذاري مخاطره پذير در دنيا، در دوره ده ساله (2001 - 1992) 71 ميليارد دلار سرمايه مخاطره پذير را جذب كرده است. كه بيش از هفتاد درصد اين سرمايه ها درچهار حوزه، سخت افزار، ارتباطات و خدمات تجاري و مصرفي و نيمه رساناها بوده است.
 
 
            كريدور علم و فناوري كه اسامي مختلفي را به خود گرفته است شبكه اي از انبوه امكانات علمي، صنعتي، توليدي، آزمايشگاهي و تحقيقاتي، زيرساخت هاي ارتباطي، افراد و اطلاعات است كه در يك امتداد جغرافيايي و بر اساس يك نظام مدون، با اهداف و راهكارهاي معين هماهنگ شده و با جذب سرمايه هاي ملي و منطقه اي و  اشتراك منافع آورده هاي همه طرفهاي ذينفع و هم افزايي ميان سازمان ها، مراكز و موسسات حاضر در كريدور، سبب ارتقاء نوآوري و توسعه علم و فناوري و در نتيجه توسعه توليد و اقتصاد و ايجاد جامعه دانايي محور مي شود.
دستيابي به پديده ها و شيوه هاي جديد در عرصه علم و فناوري در دانشگاههاي ايالات متحده در دهه هاي شصت و هفتاد و روند رو به رشد فعاليت هاي صنايع اين كشور سرآغاز درك ارتباط متقابل دانشگاه و صنعت بود. نياز به تأمين مالي دانشگاه ها، درك اهميت دانشگاه ها از طرف صنايع در روند بهبود و توسعه شان و موفقيت هاي شگرف دانشگاه هاي معتبر امريكا، نظير MIT و استانفورد در جلب نظر عمومي و كسب درآمدهاي حاصل از امتياز اختراعات و همچنين انتقال فناوري حاصل از تحقيقات دانشگاهي به بخش خصوصي زمينه ساز بسط فوق العاده اين همكاري ها و اتخاذ رويكرد تجاري سازي و تامين شرايط براي برپايي بنگاه هاي نوپا با تكيه بر فناوري هاي اكتسابي از پژوهش، در قالب پارك هاي علمي گشت. اين پارك ها به عنوان واحدهاي وابسته به دانشگاه ها يا در كنار دانشگاه ها با فراهم آوردن انواع امكانات و تجهيزات از توان پژوهشي دانش آموختگان و دانشجويان دانشگاه ها استفاده كرده و زمينه تجاري سازي محصولات مورد پژوهش را فراهم مي آوردند.
            موفقيت اين الگو منجر به گسترش بسيار سريع اين پارك ها درامريكا و سپس در ساير كشورهاي توسعه يافته گرديد. همگام با روند تحولات جهاني، اين پارك ها نيز از حيث ساختار، وظايف و كاركردهايشان متحول شدند. امروزه بعضي از اين پارك ها در امريكا به غول هاي تحقيقاتي تبديل شده اند. در پارك تحقيقاتي «كاروليناي شمالي» 27 هزار پرسنل در 42 مركز تحقيقاتي فعاليت مي كنند. پارك تحقيقاتي استانفورد، با جذب مستاجريني چون شركت هاي Hewlett Packard  و Varian  و ده ها شركت فناوري ديگر بيش از 22 هزار نفر شاغل دارد. اين پارك ها نواحي جغرافيايي پيرامون خود را نيز به شدت متأثــر كرده و آثار اقتصادي و اجتماعي شگرفي از خود به جاي گذاشته اند.
            تعريف، اهداف و عملكرد روشن و مشخصي براي پارك ها ارايه شده است. انجمن بين المللي پارك هاي علمي، پارك علمي را چنين تعريف مي كند:
يك پارك علمي سازماني است كه بوسيله متخصصان حرفه اي اداره مي شود و هدف اصلي آن افزايش ثروت در جامعه از طريق تشويق و ارتقاء فرهنگ نوآوري و افزايش قدرت رقابت در ميان شركت ها و موسساتي است كه متكي بر علم و دانش در محيط پارك فعاليت مي كنند. براي دستيابي به اين هدف يك پارك علمي با ايجاد انگيزش و مديريت جريان دانش و فناوري در ميان دانشگاه ها، مراكز تحقيق و توسعه، شركت هاي خصوصي و بازار، ايجاد و رشد شركت هاي متكي بر نوآوري را از طريق مراكز رشد (Incoubator) و فرآيندهاي زايشي (Spin off) تسهيل مي نمايد.
 
  كريدورها چه تفاوت هايي با پارك هاي علم و فناوري دارند؟ سرعت تحولات و جايگاه ويژه صنايع و خدمات دانش محور در هزاره سوم موجب شد رويكرد ديگري در جهت دستيابي به مرزهاي توسعه مبتني بر دانايي فراهم گردد. شهرك هاي عظيم صنعتي دهه هاي هفتاد وهشتاد، رقباي جديدي پيدا كردند. تشكيل نواحي جغرافيايي خاصي براي تجميع مولفه هاي اقتصاد دانايي محور هدف سياست گذاران قرار گرفت.
 
گسترش پارك ها و وسعت دامنه حضور و نفوذ آنها موجب گرديده است تا شاخص هاي اقتصاد دانايي محور در گستره بزرگتر فعاليت آنها پر رنگ تر شده، به دالان يا كريدور تشبيه شوند يعني مشخصاً در اين ناحيه جغرافيايي است كه صنايع و خدمات دانش محور مستقر شده و بستر لازم تحقق ايده توسعه مبتني بر دانايي را فراهم مي سازند.
 اين مناطق متولي توليد و گسترش صنايع و خدمات دانش محورند. در فضاي جغرافيايي اين مناطق، مانند پارك هاي فناوري، زيرساخت هاي مورد نياز براي فعاليت هاي صنعتي و خدمات دانش محور، البته با وسعتي بيشتر بايد فراهم شود. الگوهاي مختلفي از اين كريدورها اجرا شده است كه هدف اصلي آنها فعاليت در حوزه صنايع و خدمات دانش محور است. اين كريدورها، دانشگاه، پارك علمي، حوزه هاي شهري و زيرساخت هاي لازم را درون خود جاي مي دهند. اين كريدورها با نام هايي چون كريدور علم و فناوري، كريدور صنايع با فناوري برتر (High-Tech)، كريدور فناوري اطلاعات و ... در سطح جهان توسعه يافته اند.
نطفه كريدورها نيز همچون پارك هاي تحقيقاتي در امريكا بسته شده است. امروزه دسته اي از پاركهاي بزرگ امريكا با بازنگري در تعريف اهداف و فعاليت خود، نقش كريدورهاي علم و فناوري را بازي مي كنند. دسته ديگري هم از همان آغاز با هدف ايجاد كريدور طراحي و تأسيس شده اند. اولين نمونه اين كريدورها در دهه  هشتاد در آمريكا تجربه شده اند كه در ذيل به موارد موفقي از اين كريدورها اشاره مي شود.
 

[1] .Science Park
[2] .Zhongguancun Science Park
[3] .Singapore Science Park
[4] .Super Corridor
[5] .Multimedia Super Corridor
[6] .Florida High-Tech Corridor
[7] .Technology Park
[8] .Banglor Software Technology Park
[9] .Science-Based Industrial Park
[10] .Hsinchu Science-Based Industrial Park
[11] .Antipolis
[12] Sophia Antipolis
[13] .High-Tech Region
[14] .Route 128
[15] .High-Tech Centers
[16] .Technopolis
[17] .Technovil
[18] .Technopole
 
 
 
 
 
 هسته اوليه اين كريدور علم و فناوري با ايجاد مجموعه اي از ساختمانها و تجهيزات آزمايشگاهي براي اهداف تجاري سازي بعضي از دستاوردهاي علمي دانشگاه استانفورد در اوايل دهه 50 صورت گرفت كه بعدها اين مجموعه پارك تحقيقاتي استانفورد نام گرفت. از دهه 80 به بعد با فراهم شدن زمينه هاي سرمايه گذاري مخاطره پذير و تكامل ساير اجزاي مورد نياز تشكيل يك كريدور واقعي علمي و فناوري؛ زمينه هاي تبديل اين منطقه بزرگ به كريدور علم و فناوري فراهم شد و به كريدور فناوري سيلكون والي يا دره سيليكون مشهور گشت. در اين دهه تقريباً طيف كاملي از شركت هاي با فناوري برتر در اين منطقه استقرار يافته بودند (Zhang, 2003).
[19] - شركتهاي معظمي نظيرApple computer  | Alteva Adobe Systems | Advanced Micro Devices | Agilent | Altera | Apple Computer |Applied Materials | BEA Systems | Cadence Design Systems | Cisco Systems | eBay | Electronic Arts | Hewlett-Packard | Intel | Intuit | Juniper Networks | Knight-Ridder | Maxtor | National Semiconductor | Network Appliance | Oracle Corporation | Siebel | Sun Microsystems | Symantec | Synopsys | Veritas Software | Yahoo  در اين منطقه قرار دارند.
تعداد: 11346
تاریخ: 1396/03/21
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به منطقه ويژه علم و فن آوري اصفهان  ميباشد
ورود اعضاء
1
Powered by DorsaPortal